Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr HYM/47 1 6 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania dotacji z Bałtyckiego Trustu Edukacyjnego

Plan dyskusja w czasie panelu obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Audyt jakości implementacji celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel na Szkolenia Dla Przedstawicieli
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działań 2.1,2.3,2.4 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Badanie beneficjentów ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w następujących dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów
 • Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Szkoły policealne
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: olkuski oraz m. Sosnowiec

  Upoważnieni beneficjenci to: Pawel Wydra, LIMA -THERM Sp. z o.o., Auto Serwis Piotr Masicz, „REKINEK” Izabela Mudlaff , Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa , „CEMTEL” Arkadiusz Brzostek, Aliter Instytut Sp. z o.o. , Flügger Sp. z o.o., Jagiellońskie Centrum Innowacji , Medicalgorithmics Sp. z o.o., TA Group , Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Stanisław Rosa, HENDI POLSKA , Zakład Usługowy Rosa Sp. z o.o., TRANS-KOP Rafał Szewczyk

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.