Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr ZOZ/59 9 3 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania subwencji z Panatlantyckiego Programu Oświatowego

Program debata podczas seminarium obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Ewaluacja Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pn. „Wpływ systemów B2B na wzrost wydajności i efektywności współpracy przedsiębiorstw”.
 • Pomiar efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel na Szkolenia Negocjacyjne
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Analiza wpływu interwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego na rynek pracy w województwie podlaskim
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Grant będzie omówiony w aspekcie analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: średzki oraz m. Ostrołęka

  Upoważnieni beneficjenci to: Jan Kolodziejczyk F.H.U. EURO FARB HURT-DETAL, Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego „Pasmanta” S.A.”, Zakłady Papiernicze w Krapkowicach S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Eco-mobile, P.U.H. „ELEKTRO-AZART” S.C. , Spółdzielnia Mieszkaniowa „MARCEL” , AutoID Polska S.A., eLeader , Intelmind Paweł Kwiatkowski, księguj.net.pl sp. z o. o. , Semi Bambi PHU Marek Binienda, Valeo Autosystemy , INSTAR Czamara Marek, Hajdyła Ewa, Pytel Jan, UniCo , Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych „Wiepol” Zakład Pracy Chronionej Ireneusz Wielimborek

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.