Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – projekty EFS

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr DHP/48 9 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania dotacji z Europejskiego Programu Edukacyjnego

Harmonogram dyskusja podczas seminarium przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Weryfikacja jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel na Symulacje Finansowe
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Ewaluacja tematyczna „Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL”
 • Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program będzie omówiony w aspekcie wpływu w poniższych dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja bielizny
 • Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: nakielski oraz wołomiński

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Silników Elektrycznych „BESEL” S.A., Elbląskie Zakłady Naprawy Samochodów Sp. z o.o., Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego POLMOS S.A., PWNS Almax Sp. zo.o., Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , „A.B. BERREN-HANDLOWY” , CERABUD Sp. z o.o., eGAB Sp. z o.o. , Future Processing Sp. z o.o., OxonTech sp. z o.o., RENMEDIA Piotr Wójcik, Zakłądy Urządzeń Kotłowych Stąporków , Hydro-Vacuum , WIP Wojciech Nowak Piotr Zimoląg Spółka Jawna, Aquanet S.A.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.