Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją programu nr XTL/99 8 6 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania wsparcia z Europejskiego Priorytetu Wyrównawczego

Harmonogram debata podczas warsztatu przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Weryfikacja efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel na Szkolenia Dla Przedstawicieli
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w poniższych dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
 • Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: tomaszowski oraz m. Leszno

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Tłuszczowe „OLMEX” w Katowicach Sp. z o.o., Huta Szkła „ANTONINEK” Sp. z o.o., Olk mariusz – Zakład mechaniki pojazdowej, MG spółka z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żninie , IMPERIUM P.W. Czesław Chlewicki , BP Systems Piotr Kajetan Karpiński, DAKO Konrad Lasek Producent Lizaków, Invento Sp. z o.o., księguj.net.pl sp. z o. o. , Paycash Services , TITANIUMANGEL GROUP , BEJOT , VELO , ”ARTEK” Artur Żochowski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.