Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr LWW/51 4 3 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Trustu Infrastrukturalnego

Harmonogram dyskusja w czasie seminarium zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Pomiar stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotel NaSzkolenia Menedżerskie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Ewaluacja efektów działań informacyjno-promocyjnych dotyczących edukacji przedszkolnej realizowanych w ramach projektu ogólnopolskiej kampanii upowszechniającej model uczenia się przez całe życie
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt zostany omówiony pod kątem analizy ex post w poniższych dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Górnictwo ropy naftowej
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: łęczyński oraz stalowowolski

  Upoważnieni beneficjenci to: Kopalnia i Zakład Przeróbczy Piasków Szklarskich „OSIECZNICA” Sp. z o.o., Kopalnia Surowców Mineralnych „Surmin Kaolin” S.A., Ulstein Fama Sp. z o.o., Broker Serwis Ogólnopolska Sieć Warsztatów, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Wartą” , „BONUS EUROTECH” , Archicom Asset Management Sp. z o.o., Dniwolne Sp. z o.o. , Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa s.c. I.Węgrzyn M.Jarosz, MONSTON , Planet Soft IT Outsourcing Sp. z o.o., Wroom sp. z o.o., Advanced Technologies Center OBR ŚWIDNIK Sp. z o. o., Marbo Bogdan Kusek,Marek Krzos Spółka Cywilna, W&B MOLD – WB Spółka komandytowo-akcyjna

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.