Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z zamknieciem programu nr NMP/69 3 2 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania subwencji z Środkowoeuropejskiego Trustu Infrastrukturalnego

Program dyskusja podczas seminarium zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Analiza skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele na Warsztaty w Sudetach
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów
 • Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność agencji informacyjnych
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: brodnicki oraz białostocki

  Upoważnieni beneficjenci to: BANACH PIOTR Uslugi Remontowo – Budowlane Banach Piotr, Dolnośląskie Zakłady Wyrobów Papierowych „DOLPAKART” S.A., Skup Aut za gotówkę, Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT , Spółdzielnia Mieszkaniowa , MARTON Sp. z o.o. , Centrum Badawczo Wdrożeniowe UNITEX , EXIS Interactive Jarosław Stegliński, JEES ELIX spółka komandytowa, LIBRA Magdalena Szymanowska-Widlarz, RENEX Predrag Topić, WASZER Wojciech Szamotuła, „OKNA-RĄBIEŃ” , JMDI Jacek Maleszko, Agrohum Jakub Skowroński

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.