Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją działania funduszowego nr TYO/52 7 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania subwencji z Luksemburskiego Trustu Oświatowego

Program dyskusja w czasie konferencji obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Pomiar stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel Na Szkolenia w Poznaniu
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Badanie opinii uczestników szkoleń realizowanych na zlecenie IZ POPT w 2009 r.
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem wpływu w poniższych dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
 • Produkcja prętów ciągnionych na zimno
 • Produkcja motocykli
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Działalność holdingów finansowych
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Bydgoszcz oraz łosicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne – Spółka z o.o. w Inowrocławiu, Żywieckie Zakłady Papiernicze „SOLALI” S.A. , Zakłady Przemysłu Gipsowego Dolina Nidy S.A. w Leszczach, BARDIMEX Firma Handowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa , MASTER Sp. z o.o. , BEST.NET Błażej Łukomski, COMARCH , Iwona Oleszak DEKSPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe, Morski Instytut Rybacki w Gdyni, SABAJ-SYSTEM Sp.z o.o., Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o., DPH Piotr Lewandowski, Systemy Informatyczne CHODROM Sp. z o.o., BUDMAT Bogdan Więcek

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.