Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z realizacją programu nr ZSY/66 6 8 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Luksemburskiego Programu Pomocowego

Harmonogram dyskusja w czasie spotkania obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Analiza skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Poznaniu
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Raporty z ewaluacji ex-ante programów operacyjnych i NPR – wersja polska
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja win gronowych
 • Odlewnictwo metali lekkich
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Reasekuracja
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: górowski oraz koniński

  Upoważnieni beneficjenci to: Stanislaw Nowak Firma Handlowo – Uslugowa, Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego GRYF S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., CKD Sprzęt Precyzyjny i Medyczny A. Książkiewicz, T.D.K.L. , „WISDOM” , Business Support Solution S.A., Elegance Sp. z o.o., HANIBOLT Krzysztof Żmijewski, Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Progmedia Piotr Michał Partyka, Voxel , Bloober Team Wroclaw sp. z o.o., Szkolenia i Doradztwo Andrzej Domański, Rekpol sp.jawna Rękawek

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.