Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podsumowaniem programu nr FNL/98 7 9 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania dotacji z Amerykańskiego Priorytetu Wyrównawczego

Agenda debata w czasie konferencji zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Analiza sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Spotkania Integracyjne
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • Wpływ realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie kra
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt będzie omówiony pod kątem skuteczności w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • Produkcja sprzętu sportowego
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: brodnicki oraz m. Gliwice

  Upoważnieni beneficjenci to: „RAZ DWA TRZY” Spółdzielnia Socjalna, Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Produkcyjne i Handlowe „OBRAM-DALRY” Sp. z o.o. , Firma Handlowo Usługowa Havannah Radosław Sojan, Zakład usług remontowo budowlanych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przecław” , „budowa24.pl” Milena Wenda, Aviator – Technologie Lotnicze Sp. z o.o., Creme s.c. Szymon Kobyliński, Maciej Kempa, J.T.C. , Oko-Vita Polska Sp. z o.o., RAKS Sp. z o.o., Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex” , Fundacja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Mellow , Altha Powder Matallurgy

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.