Spotkanie raportujące – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem projektu nr OTT/39 4 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania dotacji z Amerykańskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja w czasie seminarium przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty wsparcia MŚP w ramach regionalnego programu operacyjnego dla wojewód
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Analiza sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sale konferencyjne Kursy w Rzeszowie
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- II raport cząstkowy
 • Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego wsparcia.
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program zostany przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży dzianej
 • Produkcja elementów elektronicznych
 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z projekcją filmów
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: oławski oraz kłobucki

  Upoważnieni beneficjenci to: BELOIT „FAMPA” S.A., Zakłady Przemysłu Spożywczego OSTROWIN Sp. z o.o. , Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami „AGRO-Pomorze” Sp. z o.o., CITO Krzysztof Tomczak, KOMITET TV-SAT Nr 1 , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przedwiośnie” , BP Systems Piotr Kajetan Karpiński, Columb Technologies , ICom Sp. z o. o., OPONEO.PL , SONEL , Władysław Włodarczyk Zakład Elektromechaniki Chłodniczej Igloo, Air Market sp. z o.o., Max Marzena Miller, MIMAR Maria Głębocka

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.