Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z realizacją działania funduszowego nr IJGP/69 6 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania dotacji z Amerykańskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram debata w czasie seminarium obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Audyt sprawności implementacji celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele na Wykłady w Gdańsku
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Analiza aktywności projektodawców w województwie podkarpackim w zakresie działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VII PO KL, w tym analiza aktywności instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS, PCPR) w realizacji działań współfinansowanych z EFS
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program zostany omówiony w aspekcie efektywności w poniższych dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność taksówek osobowych
 • Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: ciechanowski oraz piaseczyński

  Upoważnieni beneficjenci to: „TELFA” S.A., Cegielnie Bydgoskie S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego- Radom Sp. z o.o., RANIKA Katarzyna Nitsch, Stowarzyszenie Kablowej Telewizji Satelitarnej ALEKSANDER-SAT , Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Sieci Kablowej TV SAT Świerże Górne , ATS , CONTUR 2000 s.c. Piotr Trzciński Grzegorz Więckowski, HOS – Spółka komandytowa, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM , REGIS , VIKA-MET Roman Moczulski, Global Outsourcing , TATARA Mirosław Tatara, GAMPET Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.