Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z audytem działania funduszowego nr MIJR/13 9 5 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Trustu Pomocowego

Plan debata w czasie seminarium obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Weryfikacja stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele na Wykłady w Poznaniu
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego wsparcia.
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program będzie omówiony w aspekcie analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja gotowych parkietów podłogowych
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: wieruszowski oraz Statki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Juwenia” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów Prefabet-Kolbuszowa S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Polskie Odczynniki Chemiczne” S.A., „PORION” Sp. z o.o. , „Satex” Wojciech Abramowicz, Dariusz Krot , POL-NET S. Cieślak, P. Pawłowski, Z. Rybczyński , ALUPROF S.A., FONLINE Sp. z .o.o., INTERNATIONAL SHOPPING CENTER , OFFICEWEB.PL , Park Naukowo – Technologiczny „Euro – Centrum” Sp. z o.o., Telekomunikacja Novum sp. z o.o., KOMTEK Kominek Piotr, PPHU TiM Spółka Cywilna Janina Cichocka, Michał Cichocki, Gmina Mińsk Mazowiecki

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.