Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z audytem przedsięwzięcia nr TOE/92 9 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Luksemburskiego Funduszu Społecznego

Porządek debata w czasie seminarium przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotel Na Wyjazdy integracyjne w Szklarskiej Porębie
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • Analiza wpływu interwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego na rynek pracy w województwie podlaskim
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Fundusz będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: zduńskowolski oraz lubliniecki

  Upoważnieni beneficjenci to: JANUSZ KACZOR FIRMA USLUGOWO HANDLOWA, ROLIMPEX S.A. , KAMPOLEONE SA (d. Buma Properties S.A.), Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna „PAGE”, JOKER Montaż TV Kablowej Krzysztof Wałaski, „QCADOO LIMITED” , AZO DIGITAL , dHome sp. z o.o., ITDOTUM Łukasz Kamiński, Laboratorium MSF Sp. z o.o., Property Providers-Mikołaj Gala, Yawal S.A., BAT Tadeusz Kyzioł Roman Sold Spółka Jawna, WAGI WIELKOPOLSKA Henryk Ossowski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ATEX” Makowski Adam

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.