Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr TYD/26 8 5 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Bałtyckiego Priorytetu Wyrównawczego

Plan dyskusja podczas panelu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Analiza wartości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Pomiar stopnia implementacji celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sale konferencyjne Szkolenia w Szczecinie
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • na lata 2007-2013″
 • Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Weryfikacja wskaźników oraz ich wartości docelowych dla VI, VII i VIII priorytetu POIiŚ
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Przygotowanie instytucjonalne wybranych beneficjentów do wdrażania projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Rozmnażanie roślin
 • Produkcja wapna i gipsu
 • Produkcja baterii i akumulatorów
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: tomaszowski oraz słupecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Famous Silver Factory, Fabryka Maszyn Górniczych „NIWKA” S.A., Art Garage Wiktor Winiarczyk, Kołodziejski Grzegorz, PROSAT S.C. , „INTOP Tarnobrzeg” , BLSTREAM Spóka z ograniczoną odpowiedzialnością, E-RACHMISTRZ.PL w organizacji, INNpuls Sp. z o.o., METAMEDIA TECHNOLOGIES PAWEŁ CYRTA, Perfekt Spółka Cywilna Marek Rychert, Andrzej Deyk, Woodward Governor Poland , DRS TELEKOM Sp. z o.o., Witowskie cieplice – miasteczko wodne , Euro-Wioski sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.