Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr ZSR/35 6 5 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Europejskiego Priorytetu Społecznego

Program dyskusja podczas panelu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Audyt skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele NaSzkolenia Integracyjne
 • Analiza projektów szkoleniowych w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zakończonych rzeczowo do dnia 30 kwietnia 2007 w województwie wielkopolskim, podkarpackim i łódzkim pod kątem wynagrodzenia personelu w projekcie.
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL)
 • Identyfikacja skutecznych i efektywnych instrumentów wsparcia skierowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
 • Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: jaworski oraz radomski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Papieru „MALTA” S.A., DOLZAMET S.A., Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka” S.A., CITO Krzysztof Tomczak, Stowarzyszenie Kablowej Telewizji Satelitarnej RETKINIA , Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa , ADAPTRONICA Sp z o.o., Ewa Grupa – Frydryk Kancelaria Radcy Prawnego , KOLB , Metal-Master Sylwia Ładzińska, Robert Majkut Design (RMD), testDNA Polska Sp. z o.o., COMPLEX INVESTMENT FOR FOOD INDUSTRY Sp. z o. o., UniCo , APREO LOGISTICS S.A.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.