Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr WCM/68 4 5 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania środków z Amerykańskiego Priorytetu Spójności

Agenda dyskusja podczas panelu zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Ocena stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotele Na Wykłady w Karkonoszach
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Analiza wartości wskaźnika oddziaływania pn. „Liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią” w ramach Działania 1.2 ZPORR Infrastruktura ochrony środowiska
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 PO KL w relacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia-beneficjenci systemowi


 • Projekt zostany omówiony w aspekcie skuteczności w następujących dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Chów i hodowla drobiu
 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Transport morski i przybrzeżny towarów
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: łukowski oraz gołdapski

  Upoważnieni beneficjenci to: KLOSE – Czerska Fabryka Mebli Sp. z o.o., ROLNAS Sp. z o.o., Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., Dormed Dorota Kozicka, „DANCO” , „AUTOID POLSKA” , ADPROMO , Ekotech sp. z o.o., Hellfeier , Nordfolien Polska Sp. z o.o., Sygnity , Władza Wdrażająca Programy Europejskie, FOLNET Jakub Staszewski, Nautiner yachts , GROT Marek Dobrzyński

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.