Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr ZBF/86 3 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania dotacji z Panatlantyckiego Trustu Wyrównawczego

Porządek debata w czasie panelu obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Ocena stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodki na Treningi w Karkonoszach
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program zostany omówiony w aspekcie wpływu w poniższych dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • Produkcja opakowań z metali
 • Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych
 • Działalność organizatorów turystyki
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: dąbrowski oraz cieszyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Biedroń Halina Firma Handlowa „Fart”, Zakłady Chemii Gospodarczej POLLENA-JARKOWICE Sp. z o.o., Kolejowe Zakłady Automatyki Radom Sp. z o.o., Jerzy Gałczyński Firma Produkcyjno-Handlowa „NEW MEN” Zakład Pracy Chronionej, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice” , „ELWICO” S.C. , ABARTA , Domidor , Komet-Urpol , MK2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, Rodeo – Aleksander Jankowski, ZAKUPY E-FUTURE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Alba Thyment Sp. z o.o., „TOPSIL” T. Padée, T. Mąka Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe POMEL Spółka z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.