Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z raportowaniem projektu nr KIJP/55 1 3 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Funduszu Edukacyjnego

Plan debata w czasie spotkania obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Ocena skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Jurze
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich
 • Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Wydobywanie torfu
 • Produkcja zamków i zawiasów
 • Dystrybucja energii elektrycznej
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: zielonogórski oraz pszczyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A., Trans-Konspol Sp. z o.o., Elektrociepłownia „Toruń” S.A., kris-bruk, Wąbrzeski Dom Kultury , Przedsiębiorstwo Przemyslowo-Handlowe AURA Sp. z o.o. , Biometryczne Systemy Zabezpieczeń sp. z o.o., Demetes JAROSŁAW JUROWICZ, Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana , LEMON LABS , Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu , Województwo Dolnośląskie, INFOBASE SYSTEMY INFORMATYCZNE M. MILCZAREK i wspólnicy Spółka jawna, ORZEŁ , Instytut Agroenergetyki

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.