Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z realizacją programu nr UHL/44 7 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania środków z Środkowoeuropejskiego Funduszu Wyrównawczego

Program debata w czasie konferencji obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Regionalne wspieranie procesów innowacyjnych w gospodarce w oparciu o fundusze strukturalne
 • Ocena efektywności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sale konferencyjne Treningi w Sudetach
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczacych z Instytucja Zarządzającą PO KL – raport końcowy
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu z uwzględnieniem stanu infrastruktury społecznej w sektorze kultury
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • Zasada równości szans w projektach PO RPW – Raport z badania ewaluacyjnego
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt będzie omówiony w aspekcie wpływu w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Transport wodny śródlądowy pasażerski
 • Obrona narodowa
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lubiński oraz sokołowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Silników Elektrycznych „BESEL” S.A., Rypińskie Zakłady Okrętowe Sp. z o.o., ERGIS S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Łapińscy Sp. j., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „SAT-KOM” Sp. z o.o., „IT SYSTEM” , ARNO-BIO , CONTUR 2000 s.c. Piotr Trzciński Grzegorz Więckowski, Iweii.com Sp. z o.o., MGGP AERO , Sirocco Mobile spółka z o.o., Zakład Flexodruku DRUKPOL Zenon Ziemak, Harpo , Torf Corporation Fabryka Leków Sp. z o.o., Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.